SREČA V NESREČI IN CHANGE

V šolskem letu 2019/2020 smo se odločili, da bomo na šoli začeli s šolskim projektom Branje nas bogati. Namen tega projekta je pri učencih različne starosti spodbujati branje različne literature in jim branje približati kot prijetno izkušnjo. Temeljni cilji:

  • spodbujanje kritičnega in poglobljenega branja,
  • medpredmetno sodelovanje,
  • medvrstniško sodelovanje (starejši učenci so mlajšim kot bralni prijatelji) in načrtovanje,
  • spodbujanje aktivne vloge učenca pri branju.

Članice tima smo načrtovale dejavnosti po mesecih. Razdelile smo si mesece, kdaj bo katera zadolžena za pripravo 2 do 3 dogodkov v okviru projekta Branje nas bogati – osrednja tematika prebiranja različnih literarnih del je DRUGAČNOST. Sama organizacija dogodkov je bila prepuščena učiteljici, ki je zadolžena za posamezni mesec. Njena naloga je, da izbere ustrezno literarno delo, starejše učence, ki bodo brali z mlajšimi, prav tako so učiteljice skupaj s starejšimi učenci načrtovale dejavnosti, ki so jih potem izvedli z mlajšimi (npr. kako bodo vodili pogovor o prebranem, igra vlog, zgodba iz škatle …). Dejavnosti so se lahko izvajale pred poukom, v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ali med urami književnosti.

ČLANICE TIMA: Lavra Bukšek Kreft, mag. Aleksandra Žnuderl, Irena Kocbek, Martina Škrlec, Barbara Waldhütter, Ana Šuster Kraner in Mateja Nudl.

V okviru literarnega natečaja so učenci naše šole lahko tekmovali s svojo zgodbo (pripovednim besedilom) na temo drugačnosti – zapis je lahko bil v slovenskem ali angleškem jeziku. V svoji zgodbi so skozi oči glavnega literarnega junaka predstavili njegovo drugačnost, kako se je s tem spoprijemal on in okolica (na ta način so na novo preoblikovali vso vedenje in razmišljanje, ki so si ga pridobili). Prejeli smo 13 literarnih izdelkov, eden je bil glede na tematiko neustrezen, komisija ga je izločila. Ostalih 12 prispevkov je bilo ustreznih – 11 jih je bilo v slovenskem jeziku, 1 izdelek je bil v angleškem jeziku.

Avtor zgodbe v angleškem jeziku je učenec 9. razreda Jan Senekovič z naslovom Change. Utemeljitev tima anglistov in germanistov naše šole: Jan Senekovič je s pomočjo izmišljenega lika zajel uporniški duh, ki je prisoten pri nekaterih posameznikih današnje družbe. Skozi oči Charlesa je slikovito izrazil trpljenje tistih, ki so drugačni od ostalih pod vplivom režima – biti drzen in izstopati, narediti, česar si drugi ne upajo. V epilogu poda jasno sporočilo: svet bi morali voditi ljudje polni novih idej in ustvarjalnosti ter se nikoli predati, kljub nasprotovanju in zatiranju. Gledano v celoti, besedilo na področjih besedišča, idej in mentalitete avtorja presega osnovnošolske okvirje in je primernejše za srednješolsko populacijo. Učenec si zagotovo zasluži objavo svoje zgodbe v knjižni obliki.

Zgodba Sreča v nesreči (avtor Anej Satler) prepriča s svojo zanimivostjo, nevsakdanjostjo zgodbe, opisom dogajanja, nazornega opisa čustev ob nesreči, skrivanja pred ostalimi, strahu in kljub vsemu (kljub drugačnosti, zaznamovanosti posameznika) ima pozitivno sporočilnost – avtor zgodbo tako razplete, da najde samega sebe kot solo pevca. Bralec se lahko zelo dobro poistoveti z glavnim literarnim likom Juretom Dolenjcem. Zapis izstopa, ker kljub nesreči postavlja v ospredje zavedanje o drugačnosti, empatijo okolice, ne posmeha, kar je za sodoben čas bistvenega pomena. Prav tako najde glavni literarni lik (ob predlogu učiteljice) veselje do življenja v nečem drugem, najde drugo močno področje, samozavedanje, da obstaja življenje tudi po nesreči. Sprejme izziv, ne vda se obupu. V učenčevem zapisu izstopa bogat besedni zaklad, širok nabor jezikovnih struktur, večstavčne povedi.

Prisotni so se strinjali, da je zmagovalna zgodba z naslovom Sreča v nesreči, avtorja Aneja Satlerja.

Zmagovalni zgodbi smo v šolskem letu 2020/2021 izdali v obliki dvojezične slikanice. Zgodbo Change je poilustriral učenec 8. razreda Rok Senekovič. Avtor ilustracij za zgodbo Sreča v nesreči je učenec 9. razreda Taras Horvat.